Держбюджетні теми

Розроблено проект нової наукової теми кафедри: «Науково-методичні засади психолого-педагогічного супроводу особистісного розвитку та професійного становлення студентів вищого технічного навчального закладу» (№ 41-2021/12.02, термін виконання 01.01.2021–30.12.2023 рр., наукові керівники – професор Лузік Е.В., професор Семиченко В.А.). Основними розділами даного дослідження є:
1. Аналіз сучасних теоретичних робіт з педагогіки і психології вищої школи і узагальнення досвіду впровадження відповідних надбань в педагогічний процес вищої технічної школи.
2. Розглянуто світовий і вітчизняний досвід реалізації технологій особистісного розвитку і професійного становлення у навчальному процесі вищих закладів освіти.
3. Створенння банку методик для діагностики тенденцій особистісного розвитку і професійного становлення студентів, здійснення їх адаптації з урахуванням специфіки підготовки спеціалістів технічного профілю.
4. На основі узагальнення результатів теоретичного аналізу і емпіричних досліджень розробка методичних рекомендацій для викладачів щодо впровадження корекційних і розвивальних психолого-педагогічних процедур у навчальний процес.
5. Посилення представленості психолого-педагогічної проблематики в змісті програми підвищення кваліфікації викладачів закладу вищої технічної освіти.