Історія кафедри

Кафедра педагогіки та психології професійної освіти була створена 11 квітня 2000 року наказом ректора університету № 39/од.

Завідувач кафедри – Лузік Ельвіра Василівна, доктор педагогічних наук, професор, автор та співавтор більше 250 наукових праць, 11 монографій, 20 підручників та 2 авторських свідоцтв, є головою спеціалізованої вченої ради Д 26.062.15, членом вчених рад ФЛСК та НАУ, членом редколегій вітчизняних і зарубіжних періодичних видань.  Будучи засновником наукової школи «Педагогічна майстерність викладача закладу вищої технічної освіти» (першою у ЗВТО України), Лузік Е.В. є Заслуженим працівником освіти України.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 14 штатних науково-педагогічних працівників (5 докторів наук, з них 3 –  професори; 7 кандидатів наук, з них 2 – доценти, 2 – захистили кандидатські дисертації у звітному році; 2 – старших викладача) та 4 працівники навчально-допоміжного складу.

Кафедра має суттєвий науково-педагогічний доробок, який у 2020/2021 навчальному році розвивався за такими напрямами:

 • організація освітнього процесу у вищій школі в умовах дистанційного навчання;
 • професійна підготовка психологів у ЗВТО;
 • методологічні основи діяльності освітніх систем;
 • особливості професійної діяльності фахівців авіаційної галузі.

Означені напрями реалізувалися в процесі виконання таких видів робіт:

 • підготовка та захист докторських та кандидатських дисертацій науково-педагогічними працівниками кафедри;
 • організація та проведення щорічних міжнародних науково-практичних конференцій;
 • керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти та аспірантів;
 • розробка та впровадження в освітній процес сучасних форм, методів та технологій навчання;
 • розробка та вдосконалення ОНП та плану підготовки фахівця за освітньою науковою програмою «Професійна освіта»;
 • розробка та вдосконалення ОПП та плану підготовки фахівця за освітньою програмою «Практична психологія» та «Інноваційні педагогічні технології у закладах вищої освіти»;
 • видання фахового наукового збірника «Вісник Національного авіаційного університету Серія: Педагогіка. Психологія» (Зареєстрований Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13512-2396Р від 26.12.2007 р.), внесено до переліку наукових фахових видань України з педагогіки та психології (Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020) – категорія «Б» та наукометричних баз даних Index Copernicus  і Google Scholar.

До складу кафедри входить навчальна лабораторія педагогіки та психології професійної діяльності. Штат лабораторії укомплектований фахівцями високого рівня підготовки, які ефективно забезпечують організаційний, навчально-методичний та діагностичний супровід освітнього процесу. У навчальній лабораторії представлені програмні продукти, що використовуються в освітньому процесі для формування у майбутніх фахівців відповідних ключових та професійних компетентностей на практичних заняттях та під час самостійної роботи студентів над розробкою навчальних проектів і кейсів.

Важливою складовою діяльності кафедри є проведення міжнародних науково- практичних конференцій, співпраця з зарубіжними освітніми закладами, участь у програмах міжнародного стажування та академічної мобільності.

З 2014 року кафедра є випусковою і здійснює підготовку студентів спеціальності 053 «Психологія» за Освітньо-професійною програмою «Практична психологія», освітніх ступенів бакалавра та магістра, а також магістрів із спеціальності 011 «Освітні / педагогічні науки» Освітньо-професійної програми «Інноваційні педагогічні технології в закладах вищої технічної освіти» (з 2019 р.)

На кафедрі функціонує підготовка докторів філософії PhD за спеціальністю 015 «Професійної освіти».

Створені потужні наукові школи, зокрема: професора Лузік Е.В. – «Педагогічна майстерність викладачів закладів вищої технічної освіти» (підготовлено 6 докторів та 52 кандидати педагогічних наук);  професора Барановської Л.В. – «Методологія  і методика реалізації комунікативної та компетентнісної парадигм у системи вищої й післядипломної освіти» (підготовлено 10 кандидатів педагогічних наук), професора Семиченко В.А. – «Психолого-педагогічні проблеми підготовки кадрів у вищій школі» (підготовлено 9 докторів та 40 кандидатів наук).

На базі Навчально-наукового інституту неперервної освіти викладачами кафедри здійснюється навчально-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації за програмою «Інструктор (викладач) авіаційного навчального закладу» для персоналу авіаційних організацій.

На базі Інституту новітніх технологій та лідерства професори кафедри беруть участь у підготовці здобувачів ІІІ рівня PhD (докторів філософії) всіх спеціальностей НАУ.

Кафедра педагогіки та психології професійної освіти постійно підтримує тісні зв’язки з підприємствами та організаціями різних видів і форм власності, зокрема авіаційного напряму, з якими укладені договори про спільну науково-методичну діяльність, а також щодо проведення навчальних практик, стажувань та надання освітніх послуг з підготовки майбутніх фахівців.