Семиченко Валентина Анатоліївна

професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету

Профіль Google Scholar:
https://scholar://google.com.ua/citations?vіew_op=list_works&hl=uk&ser=fyEc_dA
AAAJ
Профіль ORCID
https://orsid.org/0000- 0002-9034-8187
Профіль ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Semichenko

 

Сфера наукових інтересів (ключові слова): методологія наукової
діяльності, методика викладання педагогічних дисциплін у вищій школі,
психологія професійної діяльності, психологія професійної підготовки,
організація і методи наукових досліджень, психологія вищої школи,
педагогічна майстерність, психологія сімейних відносин.
Керівництво підготовкою наукових кадрів: підготовлено 9 докторів і 40
кандидатів з професійної педагогіки, педагогічної та вікової психології,
організаційної психології.


Список захищених дисертацій під керівництвом Семиченко В.А.
Докторські
1. Пєхота О.М. Індивідуалізація професійно-педагогічної підготовки
вчителя [Текст] : Автореф. дис… д-ра пед. наук: 13.00.04 / Пєхота Олена
Миколаївна ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – К.,
1997. – 52 с.
2. Глузман О.В. Тенденції розвитку університетської педагогічної освіти в
Україні [Текст] : Автореф. дис… д-ра пед. наук: 13.00.04 / Глузман
Олександр Володимирович ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології
проф. освіти. – К., 1997. – 34 с.
3. Барбіна Є.С. Формування педагогічної майстерності в системі
безперервної педагогічної освіти : автореф. дис. … д-ра пед. наук :
13.00.04. / Є. С. Барбіна. – К. , 1998 – 36 с.
4. Кучерявий О.Г. Теоретичні і методичні основи організації професійного
самовиховання майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів
початкових класів: Автореф. дис… д-ра пед. наук: 13.00.04 / О.Г.
Кучерявий ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К.,
2002. — 37 с.
5. Гузій Н.В. Категорія професіоналізму в теорії і практиці підготовки
майбутнього педагога: автореф. дис… д-ра пед. наук: 13.00.04 / Наталія
Василівна Гузій ; Інститут вищої освіти АПН України. — К., 2007. — 40 с.
6. Бондарчук О.І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку
керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності:
автореф. дис… д-ра психол. наук: 19.00.05 / О.І. Бондарчук ; Ін-т
психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2008. — 34 с.
7. Галус О.М. Педагогічне управління адаптацією майбутніх учителів у
системі ступеневої освіти: автореф. дис… д-ра пед. наук: 13.00.06 / О.М.
Галус ; Держ. вищ. навч. закл. “Ун-т менеджм. освіти” АПН України. —
К., 2009. — 44 с.
8. Тімець О. В. Теорія і практика формування фахової компетентності
майбутнього вчителя географії у процесі професійної підготовки: автореф.
дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / О. В. Тімець ; Черкас. нац. ун-т ім. Б.
Хмельницького. — Черкаси, 2011. — 40 с.
9. Гура Т. Є. Психологія розвитку професійного мислення у майбутніх
психологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. … докт. психол.
наук : 19.00.07 / Т. Є. Гура ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ,
2014. – 40 с.
Кандидатські
1. Бичкова Л.В. Формування базових знань з кольорознавства в учителів
початкових класів [Текст] : автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 /
Бичкова Любов Володимирівна ; АПН України, Ін-т педагогіки і
психології проф. освіти. – К., 1996. – 24 с.
2. Дьомін О.А. Використання наочності як засобу активізації навчальнопізнавальної діяльності студентів аграрного вузу [Текст] : Автореф. дис…
канд. пед. наук: 13.00.04 / Дьомін Олександр Анатолійович ;
Національний аграрний ун-т. – К., 1997. – 25 с.
3. Волинець К.І. Інтеграція змісту загальнопедагогічної підготовки
майбутніх вихователів у педагогічних училищах і коледжах України
[Текст] : дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Волинець Катерина Іванівна ;
АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – К., 1997. – 196 с.
4. Скрипко Л.В. Соціально-психологічні фактори адаптації практичних
психологів у закладах освіти [Текст] : автореф. дис… канд. психол. наук:
19.00.07 / Скрипко Лідія Володимирівна ; АПН України, Ін-т психології
ім. Г. С. Костюка. – К., 1998. – 16 с.
5. Тімець О.В. Підготовка майбутніх учителів географії і біології до
краєзнавчо-туристської роботи з учнями: Автореф. дис… канд. пед. наук:
13.00.04 / О.В. Тімець ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН
України. — К., 2001. — 22 с.
6. Пономарьова О.Ю. Підготовка майбутніх педагогів до роботи з
дезадаптованими дітьми молодшого шкільного віку: Автореф. дис… канд.
психол. наук: 19.00.07 / О.Ю. Пономарьова ; Центр. ін-т післядиплом. пед.
освіти АПН України. — К., 2002. — 21 с.
7. Тимощук І.Г. Формування морально-етичної відповідальності особистості
майбутнього практичного психолога: Автореф. дис… канд. психол. наук:
19.00.07 / І.Г. Тимощук ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН
України. — К., 2003. — 20 с.
8. Зданевич Л.В. Адаптація студентів педагогічних училищ до нових умов
життєдіяльності: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.В. Зданевич ;
Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2003. — 22
с.
9. Юдіна Н.О. Розвиток мотивації навчання молодших школярів у процесі
вивчення інтегрованих курсів: Автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.07
/ Н.О. Юдіна ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К.,
2003. — 20 с.
10.Москальова А. С. Формування психологічної культури дівчат-підлітків в
умовах позашкільного навчального закладу : Автореф. дис… канд. психол.
наук: 19.00.07 / А. С. Москальова; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти
АПН України. – К., 2004. – 21 c.
11.Смакула О.І. Формування ціннісного ставлення майбутніх учителів до
фізичної культури: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / О.І. Смакула
; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2004. — 20 с.
12.Кот Г.М. Формування психологічної культури керівників
загальноосвітніх шкіл у системі післядипломної освіти: Автореф. дис…
кадн. психол. наук: 19.00.07 / Г.М. Кот ; Центр. ін-т післядиплом. пед.
освіти АПН України. — К., 2004. — 20 с.
13.Чаусова Т.В. Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності
майбутніх інженерів-педагогів: Автореф. дис… канд. психол. наук:
19.00.07 / Т.В. Чаусова ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН
України. — К., 2004. — 22 с.
14.Колесніченко Л.А. Психологічні особливості саморегуляції у професійній
діяльності менеджерів: Автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.07 / Л.А.
Колесніченко ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К.,
2004. — 20 с.
15.Данилова Т.М. Формування гуманістичної спрямованості особистості
майбутнього практичного психолога: Автореф. дис… канд. психол. наук:
19.00.07 / Т.М. Данилова ; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України.
— К., 2004. — 19 с.
16.Кайдановська О. О. Формування творчого мислення майбутніх учителів
образотворчого мистецтва в процесі вивчення основ композиції : Автореф.
дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / О. О. Кайдановська; Нац. пед. ун-т ім.
М.П.Драгоманова. – К., 2004. – 20 c.
17.Мужикова І. М. Методика формування базових знань та вмінь з
образотворчого мистецтва в майбутніх учителів початкових класів :
Автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.02 / І. М. Мужикова; Нац. пед. ун-т
ім. М.П.Драгоманова. – К., 2004. – 20 c.
18.Кудусова А.Ш. Формування гуманістичної спрямованості майбутніх
учителів початкових класів у процесі професійної підготовки: Автореф.
дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / А.Ш. Кудусова ; Центр. ін-т післядиплом.
пед. освіти АПН України. — К., 2005. — 21 с.
19.Олексюк О.Є. Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі
загальнопедагогічної підготовки: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04
/ О.Є. Олексюк ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К.,
2005. — 22 с.
20.Костюшко Ю.О. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до
міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту: Автореф. дис… канд. пед.
наук: 13.00.04 / Ю.О. Костюшко ; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. —
Житомир, 2005. — 20 с.
21.Волженцева І.В. Оптимізація психічних станів студентів у навчальній
діяльності засобами музичного впливу: Автореф. дис… канд. психол. наук:
19.00.07 / І.В. Волженцева ; АПН України. Центр. ін-т післядиплом. пед.
освіти. — К., 2006. — 20 с.
22.Мартинюк О.Б. Формування професійних ціннісних орієнтацій
майбутніх учителів у процесі вивчення психологічних дисциплін :
Автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.07 / О.Б. Мартинюк / Ін-т
педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2006. — 23 с.
23.Грущенко Л.М. Формування професійно-орієнтованого ставлення до
дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного
університету: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.М. Грущенко ;
Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2007. — 21 с.
24.Кірейчев А.В. Формування психологічної готовності майбутніх вчителів
початкових класів до профілактики і корекції проявів дитячої
агресивності: автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.07 / А.В. Кірейчев ;
Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2008. — 20 с.
25.Олійник В.В. Формування правової компетентності керівників
навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти:
автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / В.В. Олійник ; Класич. приват.
ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с.
26.Василенко Н. В. Система підготовки керівників загальноосвітніх
навчальних закладів до інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття
наук ступеня канд. пед. наук / Василенко Н. В. ; ЦІППО АПН України. –
К., 2008. – 22 с.
27.Музичко Л.В. Особистісні чинники формування індивідуального стилю
учіння студентів економічних спеціальностей: автореф. дис… канд.
психол. наук: 19.00.07 / Л.В. Музичко ; Держ. вищ. навч. закл. “Ун-т
менеджменту освіти”. — К., 2009. — 20 с.
28.Ситянін В.В. Формування правової компетентності науково-педагогічних
працівників вищої школи: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / В.В.
Ситянін ; Ун-т менедж. освіти НАПН України. — К., 2010. — 21 с. — укp.
29.Кірейчева Є. В. Соціально-психологічні умови розвитку Я-концепції
майбутніх вчителів: автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Є. В.
Кірейчева ; Ун-т менедж. освіти. — К., 2010. — 19 с.
30.Данилова М. О. Особистісні детермінанти формування материнського
ставлення жінки до дитини в пренатальний період: автореф. дис. … канд.
психол. наук : 19.00.07 / М. О. Данилова ; Ун-т менедж. освіти. — К.,
2011. — 20 с.
31.Гура Т. В. Формування управлінської компетентності випускників
електромашинобудівних спеціальностей технічних університетів: автореф.
дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. В. Гура ; Класич. приват. ун-т. —
Запоріжжя, 2011. — 20 с.
32.Тітова Т.Є. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх психологів у
процесі професійної підготовки : автореф. дис … канд. психол. наук:
19.00.07 / Тетяна Євгенівна Тітова . – Київ : Б.в., 2012 . – 20 с.
33.Шевцова О.М. Розвиток професійної Я-концепції вчителів початкової
школи в умовах інноваційної діяльності [Текст] : автореф. дис. . канд.
психол. наук : 19.00ж07 / О. М. Шевцова ; керівник роботи В. А.
Семиченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац пед. ун-т
ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 20 с.
34.Руда Г.В. Розвиток готовності практичного психолога до взаємодії з
педагогічним колективом школи [Текст] : автореферат дис. … канд.
психол. наук : 19.00.07 / Г. В. Руда ; Нац. ун-т ” Остроз. акад.”. – Острог :
[б. и.], 2013. – 20 с.
35.Молдованова А. О. Психологічні засади запобігання проявам агресивності
у професійній діяльності вчителів : автореф. дис. … канд. психол. наук :
19.00.07 / А. О. Молдованова; ДЗ “Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д.
Ушинського”. – О., 2013. – 20 c.
36.Ловка О.В. Психологічні умови організації групової проектної діяльності
студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін [Текст] :
автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Ловка Ольга
Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С.
Костюка. – К., 2013. – 20 с.
37.Дубчак О.Б. Організаційна модель диференціації та індивідуалізації
навчання психології в закладах післядипломної педагогічної освіти
автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.010 / Дубчак Олена Борисівна ;
Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.,
2016. – 25 с.
38.Світич С.А. Психологічна підготовка вчителів початкових класів до
взаємодії з соматично послабленими учнями : автореф. дис. … канд.
психол. наук :19.00.07 / С. А. Світич; Нац. ун-т “Острозька акад”. – Острог,
2015. – 20 c. – укp.
39.Боднарук О. В. Формування системи базових психологічних понять у
студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. … канд. психол. наук
: 19.00.07 / О. В. Боднарук; НАПН України, Ін-т психології ім. Г.С.
Костюка. – Київ, 2015. – 20 c. – укp.
40. Кудусова Е. Н. Особливості розвитку варіативності мислення студентів
гуманітарних і технічних спеціальностей у процесі професійної
підготовки : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Е. Н. Кудусова;
НАПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2014. – 20 c. – укp.
Загальна кількість наукових праць: 220
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Монографії
1. Идеи интеграции, системности и целостности в теории и практике
высшей школы/ В.А.Семиченко, Е.С.Барбина.- Киев-Херсон, 1998.- 17,2
др.арк.
2. Психологія педагогічної діяльності. – Київ: Вища школа, 2004.- 25,9
др.арк. 25,9 др.арк.
3. Рефлексивний підхід в теорії і практиці вищої школи/
В.А.Семиченко, В.С.Дикань.// Післядипломна освіта в Україні.- №№ 1-2,
2009; №№ 1-2, 2010.- 12 др.арк.
4. Формування дослідницької культури молодих науковців: Колективна
монографія. / Андрущенко В.П., Семиченко В.А., Ануфрієва О.Л. К.:
Педагогічна думка, 2009. – 133 с.
5. Семиченко В.А., Кудусова Е.Н. Вариативность мышления как
предмет научного анализа и практического воздействия.- Киев, 2013.- 95 с.
Публікації за фахом (Статті в журналах, збірниках, наукові тези)
1. Психолого-педагогические аспекты формирования профессионально
направленного студенческого коллектива// В.А.Семиченко, П.А.Просецкий.
// Студенческий коллектив и формирование личности будущего учителя:
Науч.сборник.- М.: МГПИ, 1981.
2. Из опыта исследования индивидуальных особенностей умственной
деятельности студентов//Студенческий коллектив и формирование личности
будущего учителя: Науч.сборник.- М.: МГПИ, 1982.
3. Динамика отношений студентов к профессиональной деятельности в
процессе адаптации к педвузу//Психологические проблемы формирования
социально активной личности учителя: Науч.сборник.- М.: МГПИ, 1982.
4. Сформированность первичных представлений о профессионально
значимых качествах учителя и ее связь с активностью студентов в учебной
деятельности//Совершенствование психолого-педагогической подготовки
студентов вуза: Науч.сборник.- М.: МГПИ, 1984.
5. Сучасні проблеми вузівської психології // Психолого-педагогічні
проблеми професійної освіти: науково-метод збірник.- К., 1984.
6. Психологические проблемы реализации системного подхода в
процессе профессиональной подготовки специалистов высшей
квалификации/ В.А.Семиченко, П.А.Просецкий // Совершенствование
психолого-педагогической подготовки студентов педвуза: Науч.сборник.- М.:
МГПИ, 1985.
7. Психологический анализ понимания студентами системного
принципа подготовки в вузе/ В.А.Семиченко, П.А.Просецкий
//Психологические вопросы формирования личности будущего учителя:
Науч.сборник.- М.: МГПИ, 1986.
8. Целенаправленное формирование системного мышления как метод
повышения квалификации специалистов// Методы в деле повышения
квалификации специалистов: М-лы конф. – Таллин, 1986.
9. Психологические особенности подготовки педагогических кадров в
университете// Психологические проблемы совершенствования подготовки
учителя в свете основных направлений реформы школы: Науч.сборник.- М.:
МГПИ, 1987.
10. Основи педагогічної майстерності/В.А.Семиченко, Н.М.Тарасевич
та ін.// «Радянська школа»: журнал.- Київ, 1987.
11. Влияние профессионального идеала на учебную активность
студентов педвуза /В.А.Семиченко, Н.М.Пивовар // Психологические
аспекты пропаганды здорового образа жизни: М-лы конф.- Сыктывкар, 1988.
12. Системный подход как компонент субъективного фактора обучения
в вузе// Психологические условия профессионального становления личности
в свете реформ общеобразовательной и профессиональной школы: Тез.
конф.- Москва-Славянск, 1988.
13. Учебный коллектив и его влияние на профессиональное
становление студентов вуза// Взаимосвязь формирования личности и
коллектива: М-лы Всес.конф.- Рига, 1988.
14. Психологические особенности и тенденции развития субъективных
моделей учебного процесса студентов вуза/ В.А.Семиченко, П.А.Просецкий
// Психологические условия формирования личности будущего учителя:
Науч.сборник.- М.: МГПИ, 1988.
15. Психологическая характеристика субъективных моделей учебного
процесса студентов в вузе/ В.А.Семиченко, П.А.Просецкий //
Психологические аспекты формирования профессионально-педагогического
сознания в процессе подготовки специалистов: Тез.конф.- Куйбышев, 1980.
16. Психологические предпосылки системной организации
профессиональной подготовки в вузе// Методология и методы современных
педагогических исследований: М-лы советско-немецкого науч.семинара.-
Москва-Полтава, 1989. – 0,2 др.арк.
17. Проблемы формирования психологических характеристик
обучаемых в процессе профессиональной подготовки// Учебный процесс и
социологические исследования: Науч.сборник.- Киев, 1989.
18. Структура и тенденции развития динамических моделей обучения
студентов университете// Преемственность в формировании учебной
деятельности в системе «педвуз-школа»: М-ли конф. – Орджоникиззе, 1989.
19. Влияние психологических факторов на учебную деятельность и
образ жизни студентов вуза /Н.М.Пивовар // Здоровый образ жизни:
прикладные психологические аспекты: Научный сборник.- Сыктывкар, 1989.
20. Психологизация процесса профессиональной подготовки в вузе//
Актуальные проблемы преподавания психологии в пединституте и школе: Млы Всес.конф.- М., 1989.-
21. Пути формирования творческого педагогического мышления
студентов в вузе// Проблемы психологии творчества в работе с людьми: Млы конф.- Гродно, 1989.
22. Культура общения как компонент профессиональной подготовки
учителя// Психология педагогического общения: М-лы конф.- Кировоград,
1990.-
23. Системное мышление как компонент профессиональной подготовки
студентов вуза// Интеллектуальные системы и творчество: М-лы Всес.конф.-
Новосибирск, 1990.
24. Личность вузовского преподавателя как фактор профессиональной
подготовки будущих специалистов// Пути повышения педагогического
мастерства преподавателя высшей школы: М-лы конф.- Белгород, 1990.- 0,2
др.арк.
26. Из опыта оптимизации структуры профессиональной подготовки
педагогических кадров/ В.А.Семиченко, Н.М.Тарасевич// Журнал
«Проблемы высшей школы».- Вып. 73. – Киев, 1991.
27. Реализация принципа гуманизации отношений в процессе
профессиональной подготовки учителя// Современные проблемы
образования взрослых: Итоги и перспективы: М-лы Всес.конф.- Ленинград,
1991.
28. О соответствии эмоционального и рационального компонентов
динамической модели учебного процесса/ В.А.Семиченко, В.С.Заслуженюк //
Методологические и методические основы обновления философского
образования в высшей школе: М-лы республ.конф.- Киев, 1991.
29. Психологические характеристики уровней понимания студентами
вуза учебного процесса как системы// Проблемы интеллектуального развития
организационных систем: Тез.конф.- Новосибирск, 1991.
30. Орієнтування студентів на творчу діяльність за допомогою
інноваційних засобів навчального процесу// Формування педагогічної
майстерності в системі професійної підготовки майбутнього вчителя: М-ли
конф.- Київ, 1991.
31. Психологічні аспекти орієнтування студентів на творчу діяльність
за допомогою інноваційних засобів учбового процесу// Психологопедагогічні проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя: М-ли
конф. – Київ, 1992.
32. Элементы системного подхода в профессиональной подготовке
будущих психологов// Молодежь, труд, профессия: М-лы Междунар.конф.-
Херсон, 1993.
33. Формирование социально-профессиональных качеств будущего
специалиста/ В.А.Семиченко, С.Н.Кашин и др.// Система воспитания в
высшей школе.- Вып.1.- Москва: НИИ проблем высшей школы, 1993.
34. Реалізація принципу цілісності в професійній підготовці майбутніх
учителів (психологічний аспект)/В.А.Семиченко, Я.Я.Болюбаш// Вища і
середня педагогічна освіта. – № 16.- Киів, 1993..
35. Психологічні проблеми вищої школи// Психолого-педагогічні
новини. – № 2.- Київ, 1994.
36. Адаптація молодих учителів до педагогічної діяльності//
Педагогічна освіта: досвід, проблеми, перспективи Миколаїв, 1996.- 0,5
др.арк.
37. Підвищення ефективності вивчення психології у навчальновиховному процесі вищої школи/ В.А.Семиченко, М.М.Солдатенко // Вища
освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку.- Ч. 1У: Інноваційні
технології у навчально-виховному процесі вузу.- К., 1996.
38. Психологічний компонент професійної підготовки сучасного
спеціаліста// Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми: М-ли
Міжнар. конф.- Чернівці, 1996.
39. Порівняльний аналіз цінностей педагогічної діяльності та
професійної підготовки вчителів// Цінності освіти і виховання: Наук.
збірник.- Київ, 1997.
40. Розробка та впровадження інваріантних теоретичних моделей як
засіб подолання протиріч у професійній підготовці в вузі/ В.А.Семиченко,
В.С.Заслуженюк// Конфлікти в педагогічних системах: М-ли науковопракт.конф.- Вінниця, 1997.
41. Готовність учителя до реалізації гуманістичних відносин з учнями//
М-ли Міжнар.семінару з гуманістичної психології та педагогіки.- Рівне, 1998.
42. Спрямованість діяльності вчителя як поліструктурне утворення/
В.А.Семиченко, М.В.Артюшина // Концепція гуманізму в становленні та
розвитку професійної освіти: М-ли конф.- Одеса, 1998.
43. Концептуальні основи рефлексивного вивчення психології// Освітні
технології у школі та вузі.- Миколаїв, 1999.
44. Сучасний стиль педагогічного мислення// Образование без границ:
Междунар.журнал.- Гурзуф, 1999.
45. Теоретические и методические предпосылки системной рефлексии
как компонента профессионального мышления и жизнедеятельности
человека// Професійна освіта: Україно-польський наук.збірник.- КиївЧенстохово, 2000.
46. Пріоритети професійної підготовки: діяльнісний чи особистісний
підхід?// Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи:
Колективна монографія за ред.. І.А.Зязюна.- К.: Вид-во «ВіПОЛ».- 2000.
47. Проблеми педагогічного оцінювання /В.А.Семиченко,
В.С.Заслуженюк // Рідна школа, №7- Київ, 2001. – 1,0 др.арк.
48. Системно-структурний підхід до процесу адаптації студентів
/В.А.Семиченко, Л.В.Зданевич // Проблеми адаптації студентів до навчання
за умов фахової ступеневої підготовки: М-ли Всеукр.конф. – Хмельницький,
2001.
49. Від базових ознак педагогічної діяльності до бази педагогічних
технолоігй// Неперервна професійна освіта: теорія і практика: науково-метод.
журнал.- 2001.- Вип.. 1.
50. Психологічні зміни педагогічних працівників і їх врахування у
професійній підготовці// Неперервна професійна освіта: теорія і практика.-
Вип. 3.- Київ, 2001.
51. Психологічні аспекти професійної підготовки і післядипломної
освіти педагогічних кадрів// Післядипломна освіта в Україні. – № 1.- Київ,
2001.
52. Психологічні проблеми навчання педагогічних працівників у
системі післядипломної освіти/ В.А.Семиченко, О.І.Бондарчук // Розвиток
педагогічних і психологічних наук в Україні (1992-2002): Збірник наук.праць
до 10-річчя АПН України.- Ч.2. Харків: «ОВС», 2002.
53. Актуальні проблеми навчання педагогічних працівників у системі
післядипломної освіти// Післядипломна освіта в Україні. – № 2.- Київ, 2002.
54. Системно-структурне моделювання складних об’єктів у психологопедагогічних дослідженнях// Післядипломна освіта в Україні. – № 3.- Київ,
2003.
55. Методологічні проблеми професійної підготовки практичних
психологів// Науковий вісник Чернівецького ун-ту, сер. «Педагогіка і
психологія».- Чернівці, 2004.
56. Педагогічна професія і людина: проблеми вибору і надбання//
Післядипломна освіта в Україні.- № 1.- 2004.
57. Методичні проблеми викладання психології у вищій школі//
Проблеми сучасної педагогічної освіти: Наук.збірник.- Ялта, РВВ КГУ, 2005.
58. Вибір парадигмі освіти як складова професіоналізму викладача//
Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: Проблеми теорії і
практики підготовки: М-ли Всеукр.науково-практичної конф.- Київ, НДПУ,
2005.
59. Теоретико-методологічні основи підготовки майбутніх психологів//
Актуальні проблеми психології.-Т.1.- Ч. 15.- Київ, Інститут Психології ім.
Г.С.Костюка.- 2005.
60. Психологічні проблеми формування професійної ідентичності
студентів в процесі отримання другої освіти// Післядипломна освіта в
Україні.- №2.- 2006.- С. 22-33.
61. Проблема формування дослідницької культури молодих науковців//
Післядипломна освіта в Україні. – № №1.- Київ, 2006.
62. Методологічна культура викладача вищої школи як умова
формування його професіоналізму// Педагогічні науки: Науковий вісник
Миколаївського державного університету.- Вип.. 12, т. 1.- Миколаїв, МДУ,
2006.
63. Проблеми і пріоритети професійної підготовки//Педагогічний
дискурс.- Вип.. 1.- Хмельницький, 2007.
64. Проблема вибору освітньої парадигми у педагогічній діяльності//
Післядипломна освіта в Україні.- №1.- Київ, 2007.
65. Психологічний аспект реформування системи післядипломної
освіти// Інноваційні пошуки в сучасній освіті: М-ли конф.- К.: ЦІННО, 2009.-
0,3 др.арк.
66. Особливості становлення професійної ідентичності майбутніх
фахівців у контексті загального особистісного розвитку// Вісник
післядипломної освіти: Зб. наукових праць.- Вип.. 12, ч.2.- Київ: Університет
менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2009.
67. Розвиток особистісної ідентичності студентів у процесі
професійної підготовки//Професіоналізм педагога у контексті європейського
вибору України: Четверті педагогічні читання пам’яті М.М.Дарманського.-
Хмельницький, 2009.
68. Особистісне становлення професійної ідентичності майбутніх
фахівців у контексті загального особистісного розвитку// Вісник
післядипломної освіти.- Вип.. 12.- Ч.2.- Київ: Університет менеджменту
освіти, 2010.
69. Безперервний розвиток і саморозвиток педагогічних і науковопедагогічних працівників // Біла книга Національної освіти України: За ред..
В.Г.Кременя.- Київ: ГЄВ «Інформаційні системи», 2010.
70. Методологічні труднощі наукових досліджень з проблем розвитку і
саморозвитку особистості//Наукові записки Національного університету
«Острожська академія».- Сер.: Психологія і педагогіка.- 2010.- Вип.. 16.
71. Психологічні особливості становлення професійної ідентичності
студентів// Соціалізація і ре соціалізація особистості в умовах сучасного
суспільства: М-ли Міжнар. конф.- Київ: «Геопринт», 2011.
72. Рефлексирующий суб’єкт в мире системогенеза// Екзістенційні
виміри філософсько-антропологічного пізнання: творча спадщина
В.Шинкарука: М-ли Міжнародної науково-практичної конференції.- Київ,
2011.
73. Проблема формування готовності студентів до інноваційної
діяльності/ В.А.Семиченко, М.В.Артющина // Психологія і особистість.- №
3.- 2012.
74. Методологічні передумови досліджень з проблем розвитку
особистості у системі соціальних відносин// Вісник Київського
національного університету ім.. Тараса Шевченка: Психологія, педагогіка,
соціальна робота.- №5.- Київ, 2012.
75. Соціально-психологічні виклики педагогічній майстерності
викладачів вищої школи// Педмайстерність: теорії і технології: Науковий
вісник Миколаївського держуніверситету ім. В.О.Сухомлинського: Серія
«Педагогічні науки».- Миколаїв, 2012.
76. Проблема формирования речевой культуры будущих психологов в
процессе профессиональной подготовки// Психолінгвістика.- 2012.- Вип.
1.36.
77. Діалогізм як базова ознака сучасної методології науки// Психологія
діалогу і світ людини: Зб.наук.праць.- Т.1.- Київ-Кіровоград, 2012.
78. Развитие вариативности мышления студентов университета в
процессе изучения курса психологии// Науковий вісник Миколаївського
держуніверситету ім. В.О.Сухомлинського: Серія «Педагогічні науки».-
Миколаїв, 2012.
79. Стосунки держави і молоді: чи є рух до діалогу?// Психологія
діалогу і світ людини: Збірник наукових праць Кіровоградського державного
університету ім. В.Вінниченка.- Т. 3.- Кіровоград: ФОП Александрова М.В.-
2013.
80. Варіативність мислення як об’єкт психологічного аналізу/
В.А.Семиченко, Е.Н. Кудусова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. –
Вип. 38.- Ч. 1.- Ялта, 2013.
81. Особенности развития вариативности мышления студентов
гуманитарных и инженерно-педагогических специальностей/
В.А.Семиченко, Е.Н. Кудусова// Педагогічний дискурс.- 2013.- Вип. 14.
82. Готовність шкільного психолога до діалогічної взаємодії з
педагогічним колективом школи // Психологія діалогу і світ людини: Збірник
наукових праць Кіровоградського державного університету ім.
В.Вінниченка.- Т. 4.,- Кіровоград: ФОП Александрова М.В.- 2014.
83. Проблемі методологічного вибору у сучасних психологічних
дослідженнях//Сучасне філософське знання у контексті викликів доби: М-ли
міжнар.конф.- Київ, 2014.
84. Компетентнісний підхід у контексті основних парадигм професійної
підготовки фахівців у вищій школі// Створення суспільства рівних
можливостей як реальна основа патріотизму: ХЇ Шинкаруковські читання:
М-ли Міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014 р.- Київ:
Знання України, 2014.
85. Системна рефлексія як важлива складова соціальної свідомості
сучасної людини. – Психологія свідомості: теорія і практика наукових
досліджень : тези 1 Міжнародної науково-практичної конференції, 21 березня
2017 р., м. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».- К.: Талком,
2017.
86. Теоретико-методологічні пробеми сучасної психології//Вісник
Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія.- К.:
Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2017.- 2016. – Вип. 2 (9).
87. Відносини між привабливою базовою моделлю державного устрою
і життєвими орієнтаціями студентської молоді// International Journal of
Education & Developmental / Volume 3 / Psychology / Taras Shevchenko
National University of Kyiv, Ukrainian Association of Education and
Developmental Psychology.- Copubl.: Publishing office: Accent Graphics
Communications – Hamilton, ON, 2017.
88. Формування готовності вчителів до роботи з соматично
послабленими учнями у системі підвищення кваліфікації/ Семиченко В.А.,
Світич С.А. // Вісник Національного авіаційного університеті. Серія:
Педагогіка. Психологія: Зб. наук.праць.- К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУдрук», 2017.- Вип. 1 (11).
89. Методика викладання психології як предмет наукового аналізу//
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка.
Психологія: Зб. наук.праць.- К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2017.-
Вип. 1 (12).
90. Проблема формування ключових компетентностей у процесі
професійної підготовки майбутніх практичних психологів// Вісник
Національного авіаційного університеті. Серія: Педагогіка. Психологія: Зб.
наук.праць.- К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2017.- Вип. 2 (13.
91. Особливості викладання курсу «Загальна психологія» в процесі
професійної підготовки студентів в закладах вищої освіти// Актуальні
проблеми вищої професійної освіти: Матеріали У1 Міжнародної науковопрактичної конференції, 20 березня 2018 р.: Національний авіаційний
університет. – м. Київ, 2018.
92. Системний поход к анализу категории сознания//Психологія
свідомості: теорія і практика наукових досліджень: М-ли П Міжнародної
науково-практичної конференції, 21 березня 2018 р.
93. Методика викладання психології як предмет наукового аналізу//
Вісник Національного авіаційного університеті. Серія: Педагогіка.
Психологія: Зб. наук.праць.- К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 20198-
Вип. 1 (12).
94. Аналіз методичної бази психосоментичного дослідження свідомості
особистості/В.А.Семиченко, Е.С.Главінська// //Психологія свідомості: теорія
і практика наукових досліджень: М-ли П Міжнародної науково-практичної
конференції, 21 березня 2019 р.
95. Особливості психологізованої свідомості особистості////Психологія
свідомості: теорія і практика наукових досліджень: М-ли П Міжнародної
науково-практичної конференції, 21 березня 2019 р.
96. Проблема невизначеності у теорії та практиці вищої школи//
Семиченко В.А., Артюшина К. Г. // Вісник Національного авіаційного
університеті. Серія: Педагогіка. Психологія: Зб. наук.праць.- К.: Вид-во Нац.
авіац.. ун-ту «НАУ-друк», 2019.- Вип. 1 (16).
97. Смислові орієнтири викладання предмету «Методичні та теоретичні
проблеми глибинної психології». // Вісник Національного авіаційного
університеті. Серія: Педагогіка. Психологія: Зб. наук.праць.- К.: Вид-во Нац.
авіац.. ун-ту «НАУ-друк», 2020- Вип. 1 (16).
98. 1Luzik Е., Demchenko N., Melnyk N., Semichenko V., Proscurka N.
Influence of tolerance to uncertainty on personal and professional development of
pilots during professional training. International journal of sociology of education.
SP. Ed. Vol. 10. N 3. P 47-61.
99. Tolerance to Uncertainty in Adolescence as a Psycholoqical Problem
V.Semychenco, О.Oleksuk, K. Artyushina Intellectual.- Archive V. 10 N. 2.
April-June 2021. – P 33 40.
Навчально-методичні праці
а) Навчальні підручники, посібники
1. Основы педагогического мастерства: Учебник для педвузов/ Под
ред. И.А.Зязюна/ В.А.Семиченко, И.А.Зязюн, Н.Н.Тарасевич,
Л.В.Крамущенко и др. – М.: Просвещение, 1989.
2. Психология творчества: Учебное пособие./ В.А.Семиченко,
В.А.Просецкий. – М.: МГПИ им. Ленина.- 1989.
3. Психологические основы процесса профессиональной подготовки
студентов вуза: Учебное пособие.- Полтава: ПГПИ, 1991.
4. Психолого-педагогічні проблеми підготовки майбутніх учителів:
Навчальний посібник.- Київ: КДПІ, 1991.
5. Курс психологии в модулях: Модули 1-5.- Киев, 1996.
6. Педагогічна майстерність: Підручник для педагогічних навчальних
закладів: За ред.. І.А.Зязюна/В.А.Семиченко, І.А.Зязюн, Н.М.Тарасевич,
Л.В.Крамущенко та ін..- Киев: Вища школа, 1997.
7. Пути повышения эффективности изучения психологии.- Киев:
Магистр-S, 1997.
8. Психология общения: Учебное пособие. – Киев: Магистр-S, 1997.
9. Психология речи: Учебное пособие.- Киев: Магистр-S, 1997.
10. Психические состояния: Учебное пособие.- Киев: Магистр-S, 1997.
11. Психология эмоций. Киев: Магистр-S, 1999.- 7,7 др.арк. (1 і 2
видання).
12. Моделювання структури педагогічної діяльності: Методичний
посібник.- Ялта, Ялтинський гуманитарный институт, 2000.
13. Психология социальных отношений: Учебное пособие.- Киев:
Магистр-S, 1999.
14. Психологічна структура педагогічної діяльності: Навчальний
посібник /В.А.Семиченко, В.С.Заслуженюк.- Київ: КДУ, 2001.- Частини 1-2.
15. Теоретичні та методичні основи професійного самовиховання
студентів вузу/В.А.Семиченко, Л.В.Зданевич, О.М.Галус.- Хмельницький:
ХГПІ, 2002.
16. Психология. Темперамент: Учебное пособие.- Киев: Магистр-S,
2004.
17. Психология личности: Учебное пособие.- Киев: Издатель Эшке,
2002.
18. Психология деятельности: Киев: Издатель Эшке, 2002.
19. Научно-методические основы самостоятельной работы студентов:
Учебное пособие/ В.А.Семиченко, Л.В.Зданевич, О.М.Галус.- Хмельницкий,
2003.
20. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека.- Киев:
Миллениум, 2004.
21. Педагогічна майстерність: Підручник./ В.А.Семиченко, І.А.Зязюн,
Н.М.Тарасевич, Л.В.Крамушенко та ін..- Київ: Вища школа, 2004.
22. Соціально-психологічні чинники мотивації професійного
вдосконалення особистості керівних кадрів освіти: Науково-методичний
посібник/ В.А.Семиченко, М.Й.Борішевський, Л.М.Карамушка – Київ:
ЦІППО, 2005.
23. Плекаємо педагогічну майстерність: Навчальний посібник для
системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. / Семиченко
В.А., Снісаренко О.С., Брюховецька О.В., Кудусова А.Ш..- Хмельницький:
Планер, 2010.
24. Організація діяльності керівників вищої школи: Навчальний
посібник для системи підвищення кваліфікації. / Семиченко В.А., Снісаренко
О.С., Штомпель О.Г.- Київ: Педагогічна думка, 2010.
25. Психологія вищої школи: Підручник для студентів ВНЗ/
Семиченко В.А. Власова О.І. та ін. – Київ: Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка, 2015.
б) Навчально-методичні матеріали:
1. Введение в педагогическую профессию: Метод. рекомендации по
основам педагогического мастерства.- Полтава: ПГПИ, 1987.
2. Методические рекомендации по руководству самостоятельной
работой студентов 1 курса: Учебно-методическая разработка/
В.А.Семиченко, Н.М.Тарасевич, Л.В. Крамущенко и др.- Полтава: ПГПИ,
1987.
3. Методические указания к занятиям по педагогическому мастерству
на непрерывной практике для студентов 1 курса / В.А.Семиченко,
Н.М.Тарасевич, Л.В. Крамущенко и др.- Полтава: ПГПИ, 1987.
4. Система единых профессиональных требований к студентам 3 курса
по основам педагогического мастерства: Метод.рекомендации для
студентов 3 курса / В.А.Семиченко, Н.М.Тарасевич, Л.В. Крамущенко и
др.- Полтава: ПГПИ, 1987.
5. Основы педагогического мастерства: Метод. рекомендации для
студентов 2 курса / В.А.Семиченко, Н.М.Тарасевич, Л.В. Крамущенко і
др.- Полтава: ПГПИ, 1987.
6. Основы педагогического мастерства: Программа для педвузов
(учебное пособие)/ / В.А.Семиченко, Н.М.Тарасевич, Л.В. Крамущенко и
др.-.- М.: Прометей, 1989.
7. Культура общения с людьми: Методические советы к лекции/
В.А.Семиченко, Н.М.Пивовар, Л.В.Брагина и др.- Полтава: ПГПИ, 1987.
8. Психологическая структура профессиональной деятельности
учителя: Программа спецкурса.- Киев, КГПИ, 1990.
9. Психолого-педагогические основы подготовки современного
учителя: Метод.рекомендации / В.А.Семиченко, Н.Н.Солдатенко, В.Н.
Володько и др.- Киев-Полтава, 1990.
11. Комплект методик для профессионального самосовершенствования
учителя: – Киев: КГПИ, 1991.
12. Основи педагогічної майстерності: Програма для педагогічних
вузів/ В.А.Семиченко, И.А.Зязюн, Н.М.Тарасевич та ін..- Погтава, ПДПІ,
1993.
16. Словник термінології з педагогічної майстерності /В.А.Семиченко,
Н.М. Тарасевич та ін.- Полтава, ПДПІ, 1994.
17. Педагогічна майстерність: Тести.- Комплект методик професійного
самопізнання вчителя В.А.Семиченко, Н.М. Тарасевич та ін.- Полтава,
ПДПІ, 1995.
18. Методологія і методи сучасної психології: Навчальна програма/
В.А.Семиченко, Г.О. Балл.- Київ: МАУП, 2003.