Проскурка Наталія Миколаївна

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету

Кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Тема дисертаційного дослідження: «Психологічні умови формування автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій»

Профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4064-2115

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RlCH5foAAAAJ&hl=uk

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 52, у тому числі Scopus, фахових виданнях.

Бібліографічних посилань – 54

h-індекс – 3

i10-індекс – 1

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
Член Української спілки психотерапевтів, секція клієнт-центрованої психотерапії
Стажування за кордоном:
2021 р. – Міжнародне стажування «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах
освіти: досвід європейських країн» (Польща – Україна).
2018 р.– European education in the context of sustainable development: advanced experience and
global trends. Академічне співтовариство Міхала Балудянского м. Кошице (Словакія).

Сфера наукових інтересів (ключові слова): психологія розвитку; професійний розвиток особистості; психологічне здоров’я; психологічне консультування; соціальні процеси; соціальні комунікації; організаційна психологія.

Забезпечення навчальних дисциплін: Вступ до спеціальності, Вікова фізіологія і валеологія, Психологія організацій.

 ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Публікації у наукометричних  виданнях Scopus та Web of Science

 1. Luzik Elvira, Demchenko Nataliia, Melnyk Nataliia, Semichenko Valentyna, Proscurka Nataliia. (2021). Influence of tolerance to uncertainty on personal and professional development of pilots during aviation specialists’ training у виданні INCAS Bulletinthis link is disabled, 2021, 13 (Special Issue), pp. 143–157. (Наукометричне видання Scopus).

Публікації за фахом

 1. Проскурка Н. М. Демченко Н.І. Особливості кар’єрних орієнтацій студентів психологів // SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY : зб. наук. праць. – Т.6. – Словакія, Кошице, 2018. – С.39-45.
 2. Демченко Н. І., Проскурка Н. М. Міжнародний досвід використання дистанційного навчання у світових моделях університетської освіти // Колективна монографія з міжнародною участю «Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти» (відповідальні редактори: Барановська Л.В., д.п.н., професор, НАУ, Україна; Морська Л.І., д. п. н., професор, Жешувський університет, Польща).  С.108-114.
 3. Проскурка Н.М., Бойченко М.М., Синчук В.В. Прояви психологічного захисту креативної особистості студентів технічного напряму // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія. – К.: НАУ. – 2019. – С.133-138.
 4. Проскурка Н.М., Бондар Л.В., Синчук В.В. Вплив самоставлення студентів на вибір стилю поведінки в конфлікті // Науковий журнал «Габітус». – Вип.13. – Т.2. – Одеса, 2020. – С. 14-18.
 5. Проскурка Н.М., Бондар Л.В., Бойченко М.М. Копінг-стратегії ґеймерів дорослого віку // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2020. – Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 21. – С.38-52.
 6. Лузік Е.В., Демченко Н.І, Проскурка Н.М. Світові моделі університетської освіти в системі дистанційного навчання // Вісник національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія.: зб. наук. праць. № 2 (17), 2020. – С. 41-47.
 7. Демченко Н.І., Проскурка Н.М. Оптимізм та адаптивні здібності студентів першокурсників. Науковий журнал «Габітус». № 38. – 2022. – С.38-42.
 8. Демченко Н.І., Проскурка Н.М. Дослідження впливу особистісних характеристик на статус підлітків у групі // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2022. – Вип. 1 (20). – С.80-87.
 9. Демченко Н.І., Проскурка Н.М. Особистісно-професійний розвиток психолога // Науковий журнал «Габітус». № 44. – 2022. – С.68-73.
 10. Бондарчук Д.П., Проскурка Н.М. Вплив емоційного інтелекту на вибір стратегії поведінки в конфлікті // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2022. – Вип. 2 (21). – С.90-96.
 11. Проскурка Н. М. Особливості взаємодії  психолога з керівниками  комерційних структур,  щодо оптимізації їх індивідуального стилю керівництва // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції в рамках 2-го Міжнародного симпозіуму «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація». м. Київ, 22 березня 2019 р.
 12. Проскурка Н.М. Рефлексивність як складова автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій // «ПСИХОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»: Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції 21 листопада 2019 року Київ, Україна.
 13. Проскурка Н.М., Демченко Н.І. Професійна ідентичність як запорука успішної професійної кар’єри // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / за загальною редакцією Л.В. Барановської. – К.: НАУ, 2020. – С. 52-54.
 14. Проскурка Н.М., Бондар С.О. Емоційний інтелект як складова професійної компетентності студентів психологів // «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень»: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 21 листопада 2020 року. Київ, Україна.
 15. Проскурка Н. М. Особливості формування автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції в рамках 4-го Міжнародного симпозіуму «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація», 23 квітня 2021 р.: тези доп. – К.: НАУ, 2021. С. 69-70.
 16. Проскурка Н.М. Розвиток автопсихологічної компетентності викладачів університетів // Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції з системної сімейної психотерапії «Системний підхід – виклики сучасності», 8 – 10 жовтня 2021 р. С.29-30.
 17. Лузік Е.В. Ладогубець Н.В., Демченко Н.І. Кокарєва А.М., Проскурка Н.М., Поліщук О.С. Стресостійкість як чинник розвитку толерантності до невизначеності в професійному становленні майбутніх фахівців авіаційної галузі // Матеріали Х Всесвітнього конгресу «Авіація в XXI столітті – Безпека в авіації та космічні технології», 28-30 вересня 2022 року.
 18. Проскурка Н. М. Взаємозв’язок емоцій та здоров’я людини // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і соціальна робота як ресурси розвитку особистості й суспільства», 24 листопада 2022 року (м. Чернівці).

        Навчально-методичні праці

 1. Бондар Л.В., Проскурка Н.М. Соціальна психологія управління / Курс лекцій. – К.: НАУ, 2018. –144 с.
 2. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 053 «Психологія» / уклад. Н.І. Демченко, Л.В. Доценко, І.В. Каряка, А.М., Кокарєва, Н.М. Проскурка. – К.: НАУ, 2022. – 60 с.
 3. Практична психологія: методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 053 «Психологія» / уклад.: Н. І. Демченко, А. М. Кокарєва, Н. М. Проскурка. К.: НАУ, 2022. 64 с.
 4. Вікова фізіологія і валеологія: методичні рекомендації до самостійної роботи / уклад.: Н. І. Демченко, Н.М. Проскурка. К.: НАУ, 2022. 32 с.