Михеєва Тамара Олександрівна

Здобувачка кафедри педагогіки та психології професійної освіти факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету

 

e-mail: t.mikheyeva@nau.edu.ua

ORCID ID http://orcid.org/0000-0002-6219-5187

 Сфера наукових інтересів (ключові слова): іноземні студенти, вища освіта, інтернаціоналізація вищої освіти, експорт освітніх послуг.

Перелік публікацій:

Статті у колективних монографіях:

 

 1. Михеєва Т.О. Готовність до професійної діяльності в контексті професійної підготовки іноземних студентів-майбутніх інженерів авіаційної галузі // Modern Aspects of Science /14-th volume of International Collective Monograph / Mezinarodni Ekonomicky Institut s.r.o. Ceska republika, 2021. – С. 194–206.

 

 1. Михеєва Т. О. Підготовка іноземних студентів в українських закладах вищої освіти: сучасні виклики та перспективи // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти: монографія / відповідальні редактори Барановська Л.В. (Київ, Україна), Морська Л.І. (Жешув, Республіка Польща). Біла Церква : ТОВ «Білоцерківдрук». 2022. – С. 128-137.

 

Фахові статті в періодичних виданнях України:

 

 1. Михеєва Т.О. Формування готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів авіаційної галузі / Т.О. Михеєва // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К.: Національний авіаційний університет, 2020. – Вип. 2(17). – С. 48-53.

 

 1. Лузік Е., Семиченко В., Ладогубець Н., Михеєва Т. Рефлексивний підхід до формування освітньо-інформаційного середовища системи дистанційної освіти в закладах вищої технічної освіти// Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: збірник наукових праць. – К. : Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2021. – Вип. 19. – С. 42–54.

 

 1. Михеєва Т.О. Сучасна вимога міжнародного ринку праці – формування Soft Skills у іноземних студентів-майбутніх інженерів авіаційної галузі / Т.О. Михеєва // Вісник науки та освіти. – 2022. – №1(1). – С. 204-215.

 

 1. Кокарєва А., Лузік Е., Ладогубець Н., Михеєва Т. Професійне становлення майбутнього фахівця: психологічні чинники розвитку толерантності до невизначеності// Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія : збірник наукових праць. – К. : Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2022. – Вип. 20. – С. 19–26.

 

 1. Михеєва Т.О. Компонентно-критеріальна характеристика сформованості готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх фахівців авіаційної галузі// Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія : збірник наукових праць. – К. : Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2022. – Вип. 21. – С. 57–68.

 

Статті в зарубіжних виданнях:

 

 1. Михеєва Т.О. Чинники, що сприяють реалізації індивідуальної освітньої траєкторії у іноземних студентів-майбутніх інженерів авіаційної галузі [Електронний ресурс]/Т.О. Михеєва // Veda a Perspektive. – 2022. – Т. 5 (12). – С. 118-131. – URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1577.

 

 1. E. Luzik, N. Ladohubets, N. Komisarenko, T. Mikheyeva “Cognitive-Professional Development Strategies as the Basis of Formation of Success Trajectory of Subjects of Educational Process” // 14th International Conference on Educational and New Learning Technologies // Palma, Spain, 406 July, 2022. DOI: 10.21125/edulearn.2022.0902 (Web of Science)

 

Статті і тези у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій

 

 1. Михеєва Т.О., Тимохін В.В., Бугайко Д.О. Проблеми підготовки іноземних студентів у сфері авіаційної логістики // Збірник доповідей ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища» / Відп. ред. проф. М.Ю. Григорак, Л.В. Савченко. – К., 2019. – С. 137–140 (тези).

 

 1. Михеєва Т.О., Тимохін В.В. Розвиток експорту освітніх послуг України // Сучасні проблеми менеджменту: матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції / Відп. ред. проф. О.М.Кириленко – К., 2019. – С. 116–118 (тези).

 

 1. Михеєва Т.О. Особливості адаптації іноземних студентів у закладах вищої освіти України // Збірник доповідей ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища» / Відп. ред. проф. М.Ю. Григорак, Л.В. Савченко. – К., 2020. – С. 264–266 (тези).

 

 1. Михеєва Т.О. Особливості дистанційного навчання іноземних студентів-майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі / Т.О. Михеєва // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації” / відп. редактор проф. Т.Ю. Дудка. – К., 2021. – С. 236-239 (тези).

 

 1. Михеєва Т.О. Пропедевтична підготовка як передумова ефективної навчально-пізнавальної діяльності іноземних студентів / Т.О. Михеєва // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / за загальною редакцією Л.В. Барановської. – К.: НАУ, 2021. – С. 58 (тези).

 

 1. Михеєва Т.О. Удосконалення професійної підготовки іноземців-майбутніх фахівців авіаційної галузі крізь призму сучасних вимог міжнародного ринку праці / Т.О. Михеєва // Матеріали ХХІ Міжнародної конференції “Політ. Сучасні проблеми науки”. К.: НАУ, 2021. – С. 322-323 (тези).

 

 1. Лузік Е.В., Ладогубець Н.В., Михеєва Т.О. Світові моделі дистанційної освіти в технічному закладі вищої освіти: сучасні виклики / Т.О. Михеєва // Стратегія якості в промисловості і освіті: матеріали XVI Міжнародної конференції, м. Варна, Болгарія, 02-05 червня 2021 р. / Дніпро; Варна, 2021. – С. 207-213 (стаття).

 

 1. Михеєва Т.О. Дистанційна освіта очима іноземних студентів / Т.О. Михеєва // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ; Тампере, 07 грудня 2021 року / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. Київ; Тампере: ГО “ВАДНД”, 2021. – С. 184-187 (стаття).

 

 1. Михеєва Т.О. Сучасні вимоги міжнародних авіакомпаній до інженерів авіаційної галузі. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» 1 (2), 296-303 https://doi.org/10.18372/2786-5495.1.17334.

URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/17334 (стаття).

 

 1. Михеєва Т.О. Толерантність до невизначеності як важлива характеристика особистості іноземних студентів-майбутніх інженерів авіаційної галузі (стаття в рамках ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (за міжнародною участю) «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти», яка відбулась 27 жовтня 2022 р., збірник публікацій вийде орієнтовно у березні 2023 р.).

 

 1. Михеєва Т.О. Експериментальна перевірка ефективності технології формування готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден та авіадвигунів (стаття в рамках IX Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти», яка відбулась 17 лютого 2023 року).