Косенчук Ольга Геннадіївна

Посада: доцент

Вчений ступень: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль ORCID:
orcid.org/0000-0002-1733-5937

Профіль scholar.google.com:

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=SvzOuOwAAAAJ

Профіль на сайті НТБ НАУ:

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць):

Сфера наукових інтересів (ключові слова): наступність, адаптація студентів, дистанційна освіти, підготовка фахівців до професійної взаємодії, моніторинг якості освіти.

Науковий ступень:

  1. 20013 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Соціально-педагогічні умови формування лідерських якостей старшокласників в умовах позаурочної діяльності» за спеціальністю 13.00.05 – Соціальна педагогіка. Дисертацію захищено 16 квітня 2013 року у спеціалізованій вченій раді Д 2 6.454.01 Інституту проблем виховання Національної академії наук України, диплом ДК№ 017519.

 

 Науковий керівник – Петрочко Жанна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, Інститут проблем виховання НАПН України.

Вчене звання:

     2019 – доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості.

Курси підвищення кваліфікації

З 22 лютого по 9 березня 2018 року проходила стажування в республіки Польща та Словацькій Республіці.

 2019 – Інститут проблем виховання НАПН України.

 

Публікації за фахом

  1. Косенчук О. Підвищення психологічної компетентності фахівців промислових підприємств: психологічний вектор/ О. Косенчук // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. – 2014. – Вип. 2. – С. 23-27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2014_2_6 (фахове).
  2. Косенчук О. Г.Підготовка студентів психологів до викладання факультативних курсів з психології у загальноосвітніх навчальних закладах / О. Г. Косенчук // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – № 4. – С. 39-41. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2015_4_11. (фахове).
  3. Косенчук О. Г. Особливості роботи соціального педагога з дітьми та сім`ями, що опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів / О. Г. Косенчук // Theory and methods of educational management. – 2017. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2017_1_11. (фахове).
  4. Косенчук О. Г. Інноваційна особистість майбутнього педагога дошкільної освіти як наукова проблема / О. Г. Косенчук // Інноватика у вихованні. – 2018. – Вип. 7(2). – С. 123-131. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2018_7(2)__15. (фахове).
  5. Обґрунтування психолого-компетентнісної моделі професійного саморозвитку управлінських кадрів промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. Г. Косенчук // Проблеми сучасної психології. – 2015. – Вип. 27. – С. 232-241. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2015_27_22 (фахове).
  6. Косенчук О. Г. Модель інформаційно-комунікаційного забезпечення управління якістю дошкільної освіти / О. Г. Косенчук, Н. В. Бахмат // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2019. – Т. 69, № 1. – С. 246-257. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2019_69_1_23. (Web of Science)
  7. Kosenchuk The formation innovative personality of the future teacher pre-school education / Kosenchuk O.// European science.2018. – №1. – C.70-75.
  8. Косенчук О. Г.Методологія оцінювання якості дошкільної освіти: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / О. Г. Косенчук, Ю. Г. Косенчук // Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки. – 2020. – Вип. 11. – С. 84-100. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpopn_2020_11_8 (фахове)
  9. «Державний стандарт дошкільної освіти: особливості впровадження»(упоряд.: О.Г.Косенчук, І.М. Новик, О.А. Венгловська, Л.В.Куземко) (гриф МОН «Схвалено для використання в освітньому процесі» (протокол №4 від 27.08.2021 р.).