Хоменко-Семенова Леся Олексіївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04- теорія і методика професійної освіти

Тема дисертаційного дослідження: «Готовнісь майбутніх соціальних працівників до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності»

Профіль Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9164-3156

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=PPwRH4wAAAAJ&hl=uk

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 52, у тому числі Scopus, фахових виданнях.

Бібліографічних посилань – 82

h-індекс – 5

i10-індекс – 2

Сфера наукових інтересів (ключові слова): інноваційна педагогіка; особистісно-орієнтований підхід; інноваційні методи навчання, організація позааудиторного освітнього простору; модернізація вищої освіти в контексті діджиталізації.

Забезпечення навчальних дисциплін: Психологія успіху освітянської діяльності, Медіапсихологія, Психологія реклами та зв’язків з громадськістю, Іміджеологія.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Публікації у наукометричних  виданнях Scopus та Web of Science

  1. Angelica Kokarieva, Lesya Khomenko-Semenova , Nataliia Glushanytsia, Iryna Ievtushenko, Roman Odarchenko (2019). Information and Communication Technologies in the Professional Training of Engineers. Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks/ Lviv, Ukraine, November 29, p. 496-506 (SCOPUS)

   Публікації за фахом

  1. Л. Хоменко-Семенова,  А. Кокарєва, (2018). Профессиональная подготовка будущих практических психологов: креативный аспект. Scientific Letters of Academic Society of Michai Baludansky, 6, p. 60-65.
  2. Лузік Е. В., Л. Хоменко-Семенова. Інноваційність розвитку вищої технічної освіти в Україні як основа формування планетарного мислення майбутнього фахівця. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту „НАУ-друк”, 2018. – Вип. 1(12). – С. 74-81.
  3. Luzik, L. Khomenko-Semenova, A. Kokareva, О. Hurska (2018). University education innovative models in Ukraine: foreign experience. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, 13(2), 19-26. (у фаховому виданні, входить до наукометричної бази даних Index Copernicus).
  4. Kokareva A., Khomenko-Semenova L., Lytvynchuk N. Innovative edukational models: comparative characteristics // Danish Scientific Journal. – 2019. – № 21. – Р. 64-69.
  5. Лузік Е. В., Кокарєва А. М., Хоменко-Семенова Л. О. Інноваційні стратегії організації освітнього процесу: світовий досвід // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2019. – Вип. 14(1). – С. 63-68. (у фаховому виданні, входить до наукометричної бази даних Index Copernicus).
  6. Kokarevа A., Khomenko-Semenova L. (2019). Analysis of professional motiveness and pedagogical Skills of Teachers. Danish Scientific Journal (DSJ). 28. Р.17-22.
  7. Хоменко-Семенова Л., Дарійчук О. Психологічні особливості розвитку іміджу майбутніх практичних психологів//«Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія».- К.:НАУ, 2019. – Вип. 15. – С.153-159 (Індекс Копернікус).
  8. Luzik E., Khomenko-Semenova L., Kokarіeva A. Organizational principles of implementing the model of future specialists’ personal and professional development in the educational and information environment of a technical university. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту „НАУ-друк”, 2020. – Вип. 1(16). – С. 86-96.
  9. Хоменко-Семенова Л. О. Креативний контекст підготовки практичних психологів у технічному університеті. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 23 березня 2017 р. / За аг. ред. Е.В. Лузік, О.М. Акмалдінової. – К.: НАУ, 2018. – С. 160-161.
  10. Хоменко – Семенова Л. Центр підтримки студентських ініціатив як засіб реалізації творчого потенціалу студентів : тези VIІ Міжнародної конференції  «Актуальні проблеми вищої професійної освіти». – м. Київ, Національний авіаційний університет, 22 березня 2019 р. – К. – НАУ, 2019. – С.49-50.
  11. Хоменко – Семенова Л. О. Професійна майстерність викладача закладу вищої технічної освіти : тези VIІІ Міжнародної конференції  «Актуальні проблеми вищої професійної освіти». – м. Київ, Національний авіаційний університет, 20 березня 2020 р. – К. – НАУ, 2020. – С.85-86.
  12. Ладогубець Н. В., Хоменко – Семенова Л. О. Особистісний розвиток і професійне становлення авіаційного фахівця в освітньо-інформаційному середовищі ЗВТО : тези ІХ Міжнародної конференції  «Актуальні проблеми вищої професійної освіти». – м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 квітня 2021 р. – К. – НАУ, 2021. – С.45-46.
  13. Хоменко-Семенова Л., Прохоренко Я. Психологічні особливості адаптації майбутніх психологів до дистанційного навчання в умовах пандемії //«Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія».- К.: НАУ, 2021. – Вип. 19(2). – С.159-170 (Індекс Копернікус).
  14. Хоменко-Семенова Л., Прохоренко Я. (2022). Вплив інформаційного контенту на емоційну стійкість студентів ЗВО в умовах воєнного стану //«Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія». К.: НАУ. Вип. 1(20). С.129-134.
  15. Хоменко-Семенова Л., Істратов К., Оксамитна Л. (2022). Гендерні особливості прояву лідерства у студентської молоді //«Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія». К.: НАУ. Вип. 2(21). С.132-143
  16.  

  Навчально-методичні праці

  1. Кокарєва А., Хоменко-Семенова Л. Педагогіка та психологія : Навчальний посібник для студентів спеціальності 053 «Психологія». – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 96 с.
  2. Хоменко-Семенова Л. Медіапсихологія : Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів спеціальності 053 «Психологія» очної та заочної форм навчання. – К.: НАУ, 2020. – 44 с.
  3. Хоменко-Семенова Л. Педагогіка : Практикум для студентів спеціальності 053 «Психоло-гія» очної та заочної форм навчання. – К. : НАУ, 2020. – 58 с.

Напрямки роботи: Організація позааудиторної роботи здобувачів вищої освіти