Демченко Наталія Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04- теорія і методика професійної освіти

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток професійної культури інженерів авіаційної галузі у післядипломній освіті»

Профіль Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3143-7702

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=q1X9oEQAAAAJ

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 49, у тому числі Scopus, фахових виданнях.

Бібліографічних посилань – 37

h-індекс – 3

Сфера наукових інтересів (ключові слова): основи психології; загальна психологія; основи практичної психології; психологія ділового спілкування, теорія і практика конфліктів; базові навички медіації;  професійна психологія; розвиток професійного становлення особистості.

Забезпечення навчальних дисциплін: Психологія, Загальна психологія, Практикум з загальної психології, Психологія ділового спілкування, Психологія конфлікту, Техніка пошуку роботи, Управління конфліктами та базові навички медіації, Психологія професійного вигорання та професійних деформацій.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Публікації у наукометричних  виданнях Scopus та Web of Science

 

 1. Luzik Elvira, Demchenko Nataliia, Melnyk Nataliia, Semichenko Valentyna, Proscurka Nataliia. (2021). Influence of tolerance to uncertainty on personal and professional development of pilots during professional training. // International journal of sociology of education. SP.Ed. Vol. 10. N 3. P. 47-61.

 

 Публікації за фахом

  1. Демченко Н. І. Формування психологічної компетентності авіафахівців в умовах неперервної освіти. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія. 2018. Вип. 12(1). С. 32–38. (у фаховому виданні, входить до наукометричної бази даних Index Copernicus).
  2. Демченко Н., Литвинчук Н. Проблеми формування комунікативної компетентності у майбутніх практичних психологів. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, 2018. Вип. 13(1)  С. 9 – 14. (у фаховому виданні, входить до наукометричної бази даних Index Copernicus).
  3. Проскурка Н. М., Демченко Н.І. Особливості кар’єрних орієнтацій студентів психологів / Н.М Проскурка., Н.І. Демченко // SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY : зб. наук. праць.  – Т.6. – Словакія, Кошице, 2018. – С.39-45. (у фаховому виданні, входить до наукометричної бази даних Index Copernicus).
  4. Демченко Н.І., Литвинчук Н.Б. Особливості розвитку комунікативної компетентності у майбутніх практичних психологів // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: VІI Міжнародної науково-практичної конференції в рамках 2-го Міжнародного симпозіуму «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація» (м. Київ, 22 березня 2019 р.). – К., 2019. – С. 46-47.
  5. Проскурка Н.М., Демченко Н.І. Професійна ідентичність як запорука успішної професійної кар’єри // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / за загальною редакцією Л.В. Барановської. – К.: НАУ, 2020. – С. 52-54.
  6. Демченко Н. І. Психологічні особливості професійної компетентності майбутніх авіафахівців в технічному ЗВО. Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень: ІV Міжнародна наук.-практ. конф., м. Київ, 21 листопада 2020 р. С. 107–110.
  7. Демченко Н.І., Лузік Е.В., Семиченко В.А.  Соціальні комунікації в інноваційному освітньому просторі: теоретичні та прикладні аспекти. // Навчальний процес в сучасному освітньому середовищі ЗВО України: погляд студентів. Під заг. ред. С.М. Ягодзінського, А.М. Кокарєвої – К.: Талком, 2020. – С. 24-62. 166 с.
  8. Демченко Н.І., Галай Ю.С., Паламарчук Х.О. Дискусія як метод корекції конфліктності у осіб підліткового віку. Науковий журнал «Габітус». –Вип. 13. Т. 2. – Одеса. – 2020. С. 42–46. (у фаховому виданні, входить до наукометричної бази даних Index Copernicus).
  9. Лузік Е.В., Демченко Н.І, Проскурка Н.М. «Світові моделі університетської освіти в системі дистанційного навчання». Вісник національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія.: зб. наук. праць. № 2 (17), 2020. – С. 41-47. (у фаховому виданні, входить до наукометричної бази даних Index Copernicus).
  10. Демченко Н.І., Лузік Е.В. Професійна культура як сутнісна характеристика професійної діяльності авіаційного фахівця // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції в рамках 4-го Міжнародного симпозіуму «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація», 23 квітня 2021 р.: тези доп. – К.: НАУ, 2021. С. 50-51. http://kpppo.nau.edu.ua/files/Konfer2021.pdf
  11. Лузік Е.В. Ладогубець Н.В., Демченко Н.І. Кокарєва А.М., Проскурка Н.М., Поліщук О.С. Стресостійкість як чинник розвитку толерантності до невизначеності в професійному  становленні майбутніх фахівців авіаційної галузі // Матеріали Х Всесвітнього конгресу «Авіація в XXI столітті – Безпека в авіації та космічні технології», 28-30 вересня 2022 року.
  12. Демченко Н.І., Проскурка Н.М. Оптимізм та адаптивні здібності студентів першокурсників. Науковий журнал «Габітус». Вип. 38. 2022. С.38-42. (у фаховому виданні, входить до наукометричної бази даних Index Copernicus).
  13. Демченко Н.І., Проскурка Н.М. Міжнародний досвід використання дистанційного навчання у світових моделях університетської освіти // Колективна монографія з міжнародною участю «Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти» (відповідальні редактори: Барановська Л.В., д. п. н., професор, НАУ, Україна;  Морська Л.І., д. п. н., професор, Жешувський університет, Польща). Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук». 2022. 341 с. Розділ 2. С. 108-114. http://kpppo.nau.edu.ua/files/monograf2022.pdf
  14. Демченко Н.І., Проскурка Н.М. Дослідження впливу особистісних характеристик на статус підлітків у групі. Вісник національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія.: зб. наук. праць. № 1 (20), 2022. – С. 83-89. (у фаховому виданні, входить до наукометричної бази даних Index Copernicus).
  15. Дацун О.В., Демченко Н.І. Використання нестандартних методів профілактики емоційного вигорання викладачів у воєнний час // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Психолого-педагогічні передумови успішності функціонування особистості в інформаційному суспільстві», 25-26 листопада 2022 року. Дніпро, 2022. С. 162-164. https://www.dnu.dp.ua/view/materialu_konferenchii
  16. Дацун О.В., Демченко Н.І. Особливості профілактики емоційного вигорання викладачів засобами арттерапії в умовах війни. Вісник національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія.: зб. наук. праць. № 2 (20), 2022. – С. 108-114. (у фаховому виданні, входить до наукометричної бази даних Index Copernicus).
  17. Демченко Н.І., Проскурка Н.М. Особистісно-професійний розвиток психолога. Науковий журнал «Габітус». Вип. 44. 2022. С.68-72. (у фаховому виданні, входить до наукометричної бази даних Index Copernicus).

 

Навчально-методичні праці

 1. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 053 «Психологія». / уклад. Н.І. Демченко, Л.В. Доценко, І.В. Каряка, А.М., Кокарєва, Н.М. Проскурка.– К.: НАУ, 2022. – 60 с.
 2. Практична психологія: методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи / уклад.: Н. І. Демченко, А. М. Кокарєва, Н. М. Проскурка. К.: НАУ, 2022. 64 с.
 3. Вікова фізіологія і валеологія : методичні рекомендації до самостійної роботи / уклад.: Н. І. Демченко, Н.М. Проскурка. К.: НАУ, 2022. 32 с.

 

Напрямки роботи: Вчений секретар кафедри, відповідальна за роботу зі здобувачами вищої освіти заочної форми навчання ОПП «Практична психологія», куратор 226 та 227 групи ОС «Бакалавр» ОПП «Практична психологія».