Алпатова Олександра Валентинівна

доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, кандидат психологічних наук

 

Профіль ORCID:
orcid.org/0000-0002-8037-3629

Профіль ResearchGate:
https://researchgate.net/profile/Oleksandra_Alpatova2

Профіль на сайті НТБ НАУ:
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10622

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць):
https://bit.ly/30vl0DB

 

Сфера наукових інтересів (ключові слова): психологічна готовність до професійної діяльності; рефлексивний компонент навчальної діяльності; проектування змісту навчальних молів; емпатія викладача; індивідуальний стиль педагога; особливості підготовки майбутніх психологів.

Науковий ступень:

 1. 2002 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему «Психологічний аналіз регулятивної функції емпатії педагога в процесі керування учінням молодших школярів» за спеціальністю 19.00.07. – вікова та педагогічна психологія. Науковий керівник – Максименко Сергій Дмитрович. Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України.

Вчене звання:

     2004 – доцент кафедри педагогіки

Курси підвищення кваліфікації

2018 – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН Україна за напрямом «Психологічне забезпечення управління персоналом організацій»

2019 – НАУ ННІНО – «Пріоритетні напрями психології для викладачів ЗВО»: за спеціальністю: 053 «Психологія»

2020 – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН Україна за напрямом «Директори (заступники директорів) інститутів, декани (заступники деканів) факультетів університетів»; «Організація дистанційного навчання у закладах освіти»

2020 – НАУ ФЛСК «Розробка та впровадження онлайн-сервісу організації дистанційного навчання через систему Googlt Classroom G Suite NAU» (30 акад.годин).

 

Монографії

 1. Теоретико-методологічні основи професійної підготовки практичних психологів у технічних університетах: колективна монографія. – К.: НАУ, 2012. – 198 с.
 2. Віртуальний освітній простір як основа становлення нової культурної віртуальної комунікації //Соціальні комунікації в інноваційному освітньому просторі: теоретичні та прикладні аспекти. Кокарєва А.М., Хоменко-Семенова Л.О., Алпатова О.В. / Під заг. ред. С.М. Ягодзінського, А.М. Кокарєвої – К.: Талком, 2020. – С. 6-24. (Гуманітарний дискурс суспільства ризику) – http://doi.org/10.18372/43137

 

Публікації за фахом

 1. Можливості технології модульного навчання в реалізації суттєвих ознак особистісно-орієнтованого навчання // Вісник Національного авіаційного університету. Педагогіка. Психологія: зб. наук.праць.- К.: Вид-во Нац.авіац.ун-ту «НАУ-друк», 2009. – Вип.2.- С.97-102..
 2. Проблема педагогічної взаємодії у системі особистісно орієнтованого навчання// Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіти України». – 2013. – №3.- С. 144-149.
 3. Особливості процесу формування психологічної готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності// Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2013. – № 1-2. – С. 169-177.
 4. Oświatowe środowisko refleksji uczelni wyższej jak czynnik osobowego rozwoju studenta// Problemy nowoczesnej edukacji. Co teraz i co później. Tom IV., wydawnictwo WSL., – 2014.- P. 15-21.
 5. Мотиваційно-смислові характеристики особистості викладача в педагогічному спілкуванні // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2015. – Вип.2 (7). – С.9-15
 6. Конструювання змісту навчальних дисциплін для підготовки майбутніх інженерів в умовах освітньо-інформаційного середовища технічного університету // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2017. – Вип. 1(10). – С. 118 – 121.
 7. Аналіз позиції учасників освітнього процесу закладу вищої освіти при педагогічній взаємодії// Стратегічні орієнтири розвитку НАУ в умовах динамічного освітнього середовища: зб.статей та матеріалів.- К.: НАУ, 2019.- С. 215-229
 8. Тhe problem of usage reflexive approach in educational environment. Мультикультурные исследования: журнал Университета Хучжоу – 2019. – № 2. – С. 71-98. (China)
 9. Specificity of political and legal communication in transitive societies of the globalized world (Conference Paper) Volume 2588, 2019 2019 International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks, CMiGIN 2019; Lviv; Ukraine; 29 November 2019 до ; Код 158907 Ordenov, S.Email Author, Encheva, G., Alpatova, A., Skyba, O., Veselska, O. View Correspondence (jump link) National Aviation University, Kyiv, Ukraine
 10. Психологічна готовність до інноваційної діяльності фахівців ІТ-сфери / О.В. Алпатова, А.М. Алпатов // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – К.: НАУ, 2020. – С. 3 – 5
 11. Привабливість навчання у технічному університеті як один з показників позитивного психологічного клімату студентської групи// Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – К.: НАУ, 2021. – С. 6 – 8

Навчально-методичні праці

 1. Вікова психологія: Конспект лекцій. – К.: НАУ, 2007. – 122 с.
 2. Вікова психологія: Навч. посіб. – К.: НАУ, 2017. – 140 с.